Manager challenge centrum

Eyrie Centrum moderního podnikání pro Vás připravila specifický manažeský program, který je sestaven na základě moderních trendů a poznatků o managementu a fungování firem a trhu.

Centrem je osobnost manažera, která ovlivňuje a je ovlivňována blízkým i vzdáleným okolím.

Program pomáhá vrcholovým manažerům v hledání cest, jak být efektivní v obou směrech a současně nemuset potlačovat svoji osobnost, ale využívat co nejlépe svoje silné stránky. Program zcela respektuje požadavky vrcholových manažerů na individuální a partnerský přístup, praktický dopad, časovou variabilitu, inspiraci a hledání netradičních řešení.

Unikátní organizací a možností volby mezi dvěma přístupy, standardní a akcelerovaný, vychází vstříc potřebám různých typů lidí i způsobu jejich práce.

 

Tématický okruh

Obsah

Manažer v interakci s okolím

Přesvědčivá prezentace vlastních myšlenek
Vedení rozhovorů v náročných situacích
Efektivní porada
Komunikace s médii
Budování vztahů, networking

Manažer a organizace

Firemní kultura a toky vnitrofiremní komunikace
Systémy řízení, prevence a kontroly, faktory ovlivňující jejich volbu
Organizační struktura, pravomoc a odpovědnost
Učící se organizace, řízení změn

Manažer a leadership

Cíle leadershipu, znaky a charakteristika
Srovnání a hodnocení různých přístupů k vedení lidí
Koučovací přístup leadera
Strategie využití potenciálu pracovníků a efektivní motivování
Přirozená autorita a charisma

Manažer a finance

Právní úprava podnikání v ČR
Finanční řízení, využívání zdrojů z EU
Efektivita a výkonnost organizace
Investice a rozvoj

Manažer stratég

Orientace v tržním prostředí
Marketing management, orientace na zákazníka
Strategické plánování, řízení a tvorba vize
Nástroje strategické analýzy

Manažer a jeho osobnost

Osobní a pracovní cíle, priority a cesta jejich dosažení
Rozhodování v podmínkách nejistoty
Etika a morální zásady v práci manažera
Kreativita, uvolnění myšlenkových bariér
Neustálé vzdělávání a rozvoj kvalifikace

 

Absolvent programu najde odpovědi na otázky:

 • Jak udržet klíčové pracovníky?
 • Jak mít loajální zaměstnance, kteří firmu podrží v dobách nouze?
 • Jak vychovávat následníky?
 • Jak předávat pravomoci o rozhodování?
 • Jak mít výkonné a motivované lidi?
 • Jak mít lidi kreativní, myslící?
 • Jak se vymanit z operativy?
 • Jak být přesvědčivý?
 • Jak dělat nepopulární opatření bez ztráty „květinky“?
 • Jak najít zdroje na rozvojové aktivity?
 • Jak vytvářet strategie a plány?
 • Jak nastavit efektivní organizační strukturu?

Charakteristika programu

 • Program je rozdělen do celkem 6ti tematických okruhů, vybraných podle činností manažera v jeho sférách vlivů
 • Jednotlivé okruhy lze absolvovat v libovolném pořadí
 • V každém okruhu se využívá kombinace metod:
  • E-learningová příprava zaměřená na upevnění znalostí
  • Společné pracovní workshopy pro rozvoj dovedností, diskusi a vzájemnou inspiraci
  • Individuální sezení s koučem, která pomáhají hledat cestu ke změnám v chování a jednání
  • Follow up setkání pro sdílení zkušeností
  • Každý účastník zahájí program individuálním vstupním motivačním sezením s koučem, s kterým si zvolí svoje priority. Kouč mu pomůže vypracovat vhodný sled okruhů a vybrat podle potřeb a osobnosti účastníka standardní nebo akcelerovaný přístup k výuce. Již před kurzem dostanou účastníci přístup do on-line prostoru
  • Před zahájením projdou vstupním testem, zaměřeným na typologii osobnosti – výstupy obdrží písemně a jinak je zná jen lektor, který jim přizpůsobí svoji práci
  • Do tří dnů po setkání volá lektor každému z účastníků a dává mu individuální zpětnou vazbu na jeho práci a případné vystoupení na setkání
  • Lektor pracuje vždy s asistentem, který točí, rozdává a organizuje
  • Pokud je nějaké video, dostává každý své vystoupení na CD